Košík: 0,00 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, kedy na jednej strane je spoločnosť TG-tech s.r.o., so sídlom Petofiho 3125, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, IČO: 55082394, DIČ:SK2121873314 ko predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“).

 

Predmetom kúpnej zmluvy na diaľku je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

 

- osoba zapísaná v obchodnom registri

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 

Pri objednávke kupujúci uvádza nasledujúce údaje:

 

ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania – uvádza meno a priezvisko, adresu a súčasne telefónne číslo a email.

ak je kupujúcim podnikateľ, uvádza obchodné meno, IČO, IČ DPH, sídlo a súčasne telefónne číslo a email.

 

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa podľa §2 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov – rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a zároveň ich obsahu porozumel.

 

Zmluvné strany sa môžu pre uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

P.O. BOX 49A

950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034

fax. č. 037/7720 024

 

Tieto VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.diskyshop.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim podľa zákona č. 22/2004 Z.z.

 

 

II. Kúpna zmluva

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

 

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu – e-shopu uskutočnením elektronickej objednávky. Vybraný tovar je potrebné umiestniť do košíka kliknutím na ikonu „PRIDAŤ DO KOŠIKA“. Po dokončení nakupovania a následnom kliknutí na ikonu košíka v pravej hornej časti stránky sa zobrazí obsah košíka. Po kontrole obsahu košíka je potrebné kliknúť na ikonu „POKRAČOVAŤ“ v záujme označenia dopravy a výberu platby. V ďalšom kroku je potrebné vyplniť údaje zákazníka (osobné, fakturačné resp. dodacie údaje). Kliknutím na „POKRAČOVAŤ“ sa kupujúcemu zobrazí sumarizácia objednávky. Kúpna zmluva vzniká kliknutím na ikonu „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, a teda záväzným odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúcim a akceptáciou objednávky predávajúcim - tzv. akceptácia objednávky.

 

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email tzv. „POĎAKOVANÍM“ a informáciou o tom, že ho predávajúci bude kontaktovať ďalším emailom, ktorým objednávku akceptuje a potvrdí termín odoslania tovaru.

 

„Poďakovanie“ na vznik zmluvy nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) po AKCEPTÁCII OBJEDNÁVKY možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Uvedená akceptácia je potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy na trvalom nosiči zo strany predávajúceho.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a /alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

 

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

Kupujúci má právo záväznú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo emailom bez zbytočného odkladu.

 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Zoznam tovaru uvedeného na stránkach internetového obchodu spoločnosti TG-tech sro je autorským katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť tovaru môže byť na základe požiadavky kupujúceho potvrdená prostredníctvom emailu.

 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

 

Predávajúci je povinný najmä:

- poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

- zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

- dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

- dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi

 

 

Kupujúci je povinný najmä:

 

- včas prevziať tovar v mieste určenia,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 

 

III. Cena tovaru

 

Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty v zákonnej výške.

Konečná cena je súhrnná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Je uvádzaná vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Tieto poplatky sú poštovné a balné.

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací list resp. záručný list (ak konkrétny tovar nemá záručný list na individuálnej listine).

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.

Výrobcovia diskov:

 

MAM Typové schválenie – áno, TUV certifikácia - áno

KESKIN Typové schválenie – áno, TUV certifikácia - áno

TOMASON Typové schválenie – áno, TUV certifikácia - áno

CARBONADO Typové schválenie – nie, TUV certifikácia - nie 

SEVENTY9  Typové schválenie – nie, TUV certifikácia - nie 

 

IV. Platobné podmienky

 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra (dobierka).

 

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- na dobierku

 

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

 

 

V. Poštovné a balné

 

CENNÍK DOPRAVY A PLATIEB

Kuriér – expres balík – dobierka na adresu → 0 EUR

 

 

 

VI. Dodanie predmetu kúpy

 

Zvyčajne je tovar expedovaný do 10 pracovných dní od akceptácie objednávky

Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nachádza na sklade, dodať do 8 pracovných dní od zaplatenia – pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, resp. pri platbe dobierkou je kupujúcemu tovar odovzdaný neodkladne po zaplatení na pošte, resp. kuriérovi.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené na objednávke.

 

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

 

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na info@diskyshop.sk.

 

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

 

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec pre prepravu.

 

Tovar je doručovaný iba počas pracovných dní.

 

Použitie zakúpeného tovaru v premávke na pozemných komunikáciách

Podľa legislatívy platnej na území SR je povolené v premávke na pozemných komunikáciách podľa zákona č.106/2018 Z. z.. z používať iba také systémy, komponenty alebo samostatnej technické jednotky ( medzi ktoré patria aj diskové kolesá ), ktoré sú typovo schválené a opatrené typovou schvaľovacou značkou.

Systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky bez typového schválenia (schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E) nie sú určené pre montáž na vozidlá, tieto komponenty nesmú byť súčasťou vozidla používaného v cestnej premávke a sú určené pre dekoratívne, alebo zberateľské použitie.

a. Zoznam značiek kolies s typovým schválením / prípadne vydanou správou o homologizácii typu systému a komponentu podľa EHK OSN 124 ( tzv homologácia "E") opatrené typovou schvaľovacou značkou: AEZ, ALUTEC, ANZIO,ARTFORM, AUTEC, ATS, BORBET, BROCK, CARMANI, CMS, DBV, DEZENT, DOTZ, ENZO, ENKEI, ETA BETA, GMP, KESKIN, MAK, MAM, MEISTERWERK OXIGIN, OXXO, MSW, OZ RACING, RIAL, RONAL, RONDELL, TOMASON, SPEEDLINE, MOMO, WSP, ULTIMATE, KESKIN, V1 WHEELS, GMP, TEC-SPEEDWHEELS, RH ALURAD, AVUS

b. Zoznam značiek komponentov ( diskových kolies ) bez typového schválenia a označenia typovou schvaľovacou značkou, ktoré nie sú určené pre montáž na vozidlá, tieto komponenty nesmú byť súčasťou vozidla používaného v cestnej premávke: 1AV, 2FORGED, 3SDM, AXE,ASANTI, ATX SERIES, CARBONADO, BEYERN, BOLA,BLACK RHINO, BREXTEN, CRAY, COVENTRY, CAST13, CADES, DLW, DUB, , FERRADA, FOOSE,FUEL HAWKE,HELO, ISPIRI, KAMBR, JAPAN RACING, JUDD, LENSO, LEXANi, MANDRUS,MOTO METAL, NICHE, OEMS,PETROL RADI8, REDBOURNE, ROHANA, ROTIFORM, TANSY, TSW, USMAGS, VEEMANN, VICTOR EQUIPMENT, VOSSEN, HRS, RACING LINE, STUTTGART,RIVIERA, ROTA, JUNK WHEELS, BUDDYCLUB, SEVENTY9, COSMIS RACING, EVO CORSE, WORK, WRATH WHEELS, XD SERIES, RACING LINE, TANSY, DIRT AT, TUFF AT. Uvedené výrobky sú výrobkami pre dekoratívne alebo zberateľské použitie. Nie sú to komponenty určené pre vozidlá v cestnej premávke v zmysle zákona 106/2018.

 

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

- V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene – okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov – okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť →formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci neodkladne po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom kupujúcemu spotrebiteľovi POTVRDENIE e-mailom.

 

Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

TG-tech sro

Petofiho 3125

943 01 Štúrovo

alebo e-mailom na info@diskyshop.sk

 

Na stiahnutie: Dokument na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá tovar osobne predávajúcemu na uvedenej adrese:

TG-tech sro

Petofiho 3125

943 01 Štúrovo

 

Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, znečistený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, balné.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že bol tovar uhradený formou dobierky, platby budú po dohode vrátené na účet uvedený kupujúcim spotrebiteľom.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady (rozdiel), ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky alebo e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

 

Predávajúci má právo v lehote do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky (akceptácie objednávky) odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä:

- z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru,

- z dôvodu zmeny cien dodávateľa

- z dôvodu nesprávnej kúpnej ceny spôsobenej technickou chybou systému

 

O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

IX.Riešenie sporov

 

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na info@diskyshop.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zeme a doplnení niektorých zákonov v § 11 a nasl.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy na úrovni Európskej únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára, kt. možno nájsť na stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu.

Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

 

X. Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar, ich uplatnenie, vybavenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.diskyshop.sk

 

XI.Platnosť zmluvy

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

 

XII. Ochrana osobných údajov

 

Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári internetového obchodu www.diskyshop.sk V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: TG-tech s.r.o. Petofiho 3125,  943 01 Štúrovo oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch  počas celého obdobia registrácie.

Spoločnosť TG-tech s.r.o., je  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope diskyshop.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je firma TG-tech s.r.o., povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Newsletter áno“ v Objednávkovom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti TG-tech s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári alebo Objednávkovom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách e-mailom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie  oznámite emailom na info@diskyshop.sk
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať o ich zmene emailom na info@diskyshopsk

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou TG-tech s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od TG-tech s.r.o., vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov ktoré spracúva. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 ods. 2 č. 122/2013 Z.z.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-shop diskyshop.sk jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

A. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od vás požadujeme?
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám udávate osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru, poradne, diskusie, recenzie, a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame?
Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledovné úkony:

- Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
- Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
- Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ
- Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru
- Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách
- Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
- Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku
- Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
- Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet
- Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby
- Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:
· pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať od dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
· pri hodnotení nákupu alebo tovaru na dobu troch rokov
· pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, diskusie, strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, dopytu na produkt, apod. na dobu jedného roka
· alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).
Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

2. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate
Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Pokiaľ sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim, alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

3. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 962 33, Budča, IČO: 36624942

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

4. Aké sú vaše práva?
Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu Petofiho 3125, Štúrovo 94301 info@diskyshop.sk

5. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia
Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

 

XIII. Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?


Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?
- Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
- Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics
Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

- Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google AdWords
Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Facebook Pixel
Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Vaše voľby
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
- Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
- Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán
- Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

 

XIV. Prevádzková doba

 

Objednávky cez e-shop možno zasielať nepretržite. Spracované budú podľa postupu špecifikovaného v bode VI. týchto Obchodných podmienok - Dodanie predmetu kúpy.

 

Infolinka, služby zákazníkom: 0944 353 606

Pondelok - Piatok od 9:00 – 16:30

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

O zmene prevádzkovej doby a prechodnom výpadku bežnej formy dodania tovaru budú zákazníci informovaní na webovej stránke www.diskyshop.sk.

 

 

XV. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.diskyshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky v opodstatnených prípadoch.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 8.11.2022

telefonTel: +421 944 353 606 emailE-mail: info@diskyshop.sk

Na našej stránke používame súbory “cookie” pre analytické účely. Zistiť viac     Rozumiem